<html> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered)"> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.msochpdefault, li.msochpdefault, div.msochpdefault {mso-style-name:msochpdefault; margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.msopapdefault, li.msopapdefault, div.msopapdefault {mso-style-name:msopapdefault; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-link:"Balloon Text"; font-family:"Tahoma","sans-serif";} .MsoChpDefault {font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} .MsoPapDefault {margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> </head> <body lang=EN-US> <div class=WordSection1 dir=RTL> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify'><b><span lang=AR-SA style='font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"'>9/ A71 H ,4F 7'9* (1 1G 'A*'F 6'A* 'DG E('1</span></b></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify'><b><span dir=LTR style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"'><img width=403 height=302 id="Picture 1" src="akhbar1-0_files/image001.jpg"></span></b><b><span lang=FA style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"'>9/ A71 *,D 'H, C E'G (F/ H 9(H/* ~1H1/'1 E*9'D H C E'G 3'2F/ H H'13* H E91', 'F3'F '3*. 7DH9 '49G ~1A1H: .H14/ 'F 9/ 39/  (1' C3'F CG '2 AH6'* H (1C'* 'F E'G '3*A'/G C1/G 'F/  8GH1 ('1BG EDC'* H A6'&D 'F3'F 1' FH/ E /G/ </span></b><span dir=LTR></span><b><span dir=LTR style='font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"'><span dir=LTR></span>& </span></b></p> </div> </body> </html>

طرح قرآنی ترنم رمضان ویژه نوجوانان و جوانان مناطق حاشیه نشین

حسین محمودی فررئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ساوه بیان داشتند: : قرآن کریم ،انسان را به زندگی کردن با معیارها و ارزشهای انسانی واسلام دعوت می کند و زندگی حقیقی و حیات طیبه در پرتو علم به دستورها و رهنمودهای قرآن شکل می‌گیرد.

 


<html> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered)"> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-link:"Balloon Text"; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.msochpdefault, li.msochpdefault, div.msochpdefault {mso-style-name:msochpdefault; margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.msopapdefault, li.msopapdefault, div.msopapdefault {mso-style-name:msopapdefault; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} .MsoChpDefault {font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} .MsoPapDefault {margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> </head> <body lang=EN-US> <div class=WordSection1> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed'><b><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>F.3*F ,4F 3F* G' E'F/'1</span></b></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed'><b><span dir=LTR style='font-family:"Arial","sans-serif"'><img width=254 height=302 id="Picture 2" src="akhbar1-2_files/image001.jpg"></span></b><b><span lang=AR-SA style='font-family:"Arial","sans-serif"'>-3F E-EH/ A11&3 '/'1G A1GF H'14'/ '3D'E 3'HG </span></b><b><span lang=FA style='font-family:"Arial","sans-serif"'>('F /'4*F/: </span></b></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed'><b><span lang=FA style='font-family:"Arial","sans-serif"'>'/'1G A1GF H '14'/ '3D'E 3@'HG (' GE'1 'F,EF GF@1G' FE@'4 H 1HG FE@'4 3@'G H 1H4F F.3*F ,4F 3F* G' E'F/'11' (G EF'3(* A1'13/F 9/ 39/ A71 H ','/ 4'/ H F4'7 /1 ,'E9G (' E,H2 13E '/'1G D A1GF H '14'/ '3D'E '3*'F E12 H '/'1G A1GF H '14'/ '3D'E 4G13*'F 3'HG /1 1H2 /H 4F(G EH1. 29/3/96 3'9* 22 /1 E'F *'D'1 *', E-D (' -6H1 E/9HF H E4*'B'F (12'1 FEH/.</span></b></p> <p class=MsoNormal><span dir=LTR></span><span dir=LTR></span>&nbsp;</p> </div> </body> </html>

پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر آوه

حجت‌الاسلام و المسلمین نیکویی ماهانی امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهر آوه اظهار داشت: : وجود آسیب‌های اجتماعی در شأن کشوراسلامی ما نیست و این موضوعی مهم و مورد نظر مسئولین کشوری است و دشمنان ما به دنبال نا امن کردن ایران اسلامی و ضربه زدن به کشور ماست . برای حل آن، باید کار شبانه‌روزی کرد وبرای مردم مایه‌ی آرامش و مرهم بود.

 


<html> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered)"> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-link:"Balloon Text"; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.msochpdefault, li.msochpdefault, div.msochpdefault {mso-style-name:msochpdefault; margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.msopapdefault, li.msopapdefault, div.msopapdefault {mso-style-name:msopapdefault; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} .MsoChpDefault {font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} .MsoPapDefault {margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> </head> <body lang=EN-US> <div class=WordSection1> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed'><b><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>E'G *E'F</span></b></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed'><b><span dir=LTR style='font-family:"Arial","sans-serif"'><img width=403 height=302 id="Picture 2" src="akhbar1-4_files/image001.jpg"></span></b><b><span lang=AR-SA style='font-family:"Arial","sans-serif"'>-3F E-EH/ A11&3 '/'1G A1GF H'14'/ '3D'E 3'HG</span></b><span dir=LTR></span><b><span lang=AR-SA dir=LTR style='font-family:"Arial","sans-serif"'><span dir=LTR></span> </span></b><b><span lang=FA style='font-family:"Arial","sans-serif"'>9FH'F /'4*: </span></b></p> <p class=MsoNormal dir=RTL style='text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed'><b><span lang=FA style='font-family:"Arial","sans-serif"'>'/'1G A1GF H'14'/'3D'E 3'HG (' GE'1 'F,EF GF1G' FE'4 (G EF'3(* 4G'/* -61* 'E1'DEHEFF 9D (9) *&'*1 E0G( </span></b><b><span lang=AR-SA style='font-family:"Arial","sans-serif"'>E'G *E'F</span></b><b><span lang=FA style='font-family:"Arial","sans-serif"'> 1' 1H2 ,E9G EH1. 26/3/96 3'9* 18:30 /1 E-D 3'DF 3DE'F 3'H, (G 1H 5-FG (1/.</span></b></p> <p class=MsoNormal><span dir=LTR></span><span dir=LTR></span>&nbsp;</p> </div> </body> </html>

شب قدر

حسین محمودی فررئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان ساوه پیرامون شب قدر بیان داشت: امام علی(ع ) دليل مخفی بودن شب قدر را در اين می داند كه مومنان شبهای بيشتری را قدر بدانند و به آرزوی درك فضـيلت آن به كارهای نيــك و عـــــبادت بيشتری پرداخته و از معاصی و زشتی ها دوری گزينند و در پرستش خداوند تلاش بيشتری نمايند.

 


<html> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered)"> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} h1 {mso-style-link:"Heading 1 Char"; margin-top:24.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; page-break-after:avoid; font-size:14.0pt; font-family:"Cambria","serif"; color:#365F91;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Balloon Text Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";} span.Heading1Char {mso-style-name:"Heading 1 Char"; mso-style-link:"Heading 1"; font-family:"Cambria","serif"; color:#365F91; font-weight:bold;} span.BalloonTextChar {mso-style-name:"Balloon Text Char"; mso-style-link:"Balloon Text"; font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.msochpdefault, li.msochpdefault, div.msochpdefault {mso-style-name:msochpdefault; margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.msopapdefault, li.msopapdefault, div.msopapdefault {mso-style-name:msopapdefault; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} .MsoChpDefault {font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} .MsoPapDefault {margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> </head> <body lang=EN-US> <div class=WordSection1> <h1 dir=RTL style='text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-family:"Arial","sans-serif";color:windowtext'>~F,'G H EF ,D3G 4H1' A1GF 9EHE</span></h1> <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b><span style='font-family:"Arial","sans-serif";color:black'><img width=404 height=302 id="Picture 2" src="akhbar1-6_files/image001.jpg"></span></b><b><span lang=FA dir=RTL style='font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>-,* 'D'3D'E H'DE3DEF 3/ '(1'GE -3F 1&3 4H1' A1GF 9EHE H'E'E ,E9G 3'HG '8G'1 /'4*F/: F('/ A15* (1' ./E* 1' '2 /3* (/GE (DG (' '*-'/ H GE/D H ~H3* (G /F('D ~41A* H *H39G 4H1 H (171A 1/F E4D'* E1/E ('4E.</span></b><b><span lang=FA dir=RTL style='font-family:"Arial","sans-serif"'> <span style='color:black'>&nbsp;</span></span></b></p> </div> </body> </html>
Google

در اين سایت
در كل اينترنت
ارتباط با ما نقشه سایت گالری تصاویر انجمن ها آیین نامه ها صفحه اصلی